Newsletter

Fundacja Klinika Kultury

     Fundacja " Klinika Kultury" została założona w 2013 roku przez Idę Bocian oraz Ewę Ignaczak.

     Podstawowym celem  fundacji jest wspieranie wszechstronnej twórczości artystycznej, edukacji i działalności społecznej oraz udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój świadomego uczestnictwa i aktywizacji w kulturze. Ponadto jej celami są:

- szeroko pojmowana działalność kulturalna, artystyczna, edukacyjna i działalność społeczna

- wspieranie twórczości artystycznej we wszystkich jej twórczych postaciach,

- prace przy tworzeniu, budowa i prowadzenie ośrodka pracy twórczej, edukacyjnej i społecznej,

- udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz twórczego i odkrywczego sposobu myślenia dzieci, młodzieży i dorosłych,

- wzmacnianie postaw aktywnych i pro-społecznych oraz wyrównywanie szans życiowych, w szczególności w dostępie do kultury i edukacji,

- podejmowanie prac pogłębiających i rozszerzających wiedzę o kulturze,

- skupianie wokół idei Fundacji szerokiego grona twórców, artystów, naukowców oraz działaczy z kraju i z zagranicy,

- programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy    na temat znaczących zjawisk i postaci z zakresu kultury, edukacji i działalności społecznej,

- działalność ekologiczna, turystyczna i rekreacyjna,

- upowszechnianie i promocja działalności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej.

     Cele w założeniu będą realizowane poprzez  finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, ekologicznych i społecznych, działalność artystyczną kulturalną i edukacyjną, ekologiczną i społeczną oraz  działalność szkoleniową i konsultacyjną.  Fundacja planuje udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i merytorycznej oraz promocję artystów, osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej działających w sferze kultury, edukacji i działań społecznych. Ważna będzie współpraca z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji oraz  z instytucjami i organizacjami naukowo- badawczymi, a także  kulturalnymi i artystycznymi w kraju i na świecie.  Organizowanie będą spotkania edukacyjne, wykłady oraz sesje naukowe. W planach fundacji mieści się także działalność fonograficzna, filmowa i wydawnicza a także gromadzenie i udostępnianie bazy danych na wszelkich nośnikach informacji. Do jej celów będzie należało także usprawnianie przepływu informacji między instytucjami, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej przy współdziałaniu z organami administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego oraz działalność promocyjna. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, fundacja pragnie współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.