Teatr Gdynia Głowna

NASZA MISJA

Misją fundacji a co za tym idzie także teatru jest wspieranie wszechstronnej twórczości artystycznej, edukacji i działalności społecznej oraz udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój świadomego uczestnictwa i aktywizacji w kulturze.

Ponadto naszymi celami są:

1) szeroko pojmowana działalność kulturalna, artystyczna i edukacyjna oraz działalność społeczna,

2) wspieranie twórczości artystycznej we wszystkich jej twórczych postaciach,

3) prace przy tworzeniu, budowa i prowadzenie ośrodka pracy twórczej, edukacyjnej i społecznej,

4) udzielanie pomocy przedsięwzięciom pobudzającym rozwój świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz twórczego i odkrywczego sposobu myślenia dzieci, młodzieży i dorosłych,

5) wzmacnianie postaw aktywnych i prospołecznych oraz wyrównywanie szans życiowych, w szczególności w dostępie do kultury i edukacji,

6) podejmowanie prac pogłębiających i rozszerzających wiedzę o kulturze,

7) skupianie wokół idei Fundacji szerokiego grona twórców, artystów, naukowców oraz działaczy z kraju i zza granicy,

8) programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat znaczących zjawisk i postaci z zakresu kultury, edukacji i działalności społecznej,

9) działalność ekologiczna, turystyczna i rekreacyjna,

10) upowszechnianie i promocja działalności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej.